Rezumatul orarului claselor

Luni Marţi Miercuri Joi Vineri
clasă 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
V A   Eng Ist Mat Lb. rom Des EPS     Lb. rom Geo Rel Ed. fiz Bio       Mat Fra Lb. rom Eng Et       Mat Ist Muz Ed. fiz TIC       Mat Lb. rom Dir Fra Educatie sociala    
VI A   Lb. rom Mat Eng Ed. fiz Opt Dir     Educatie sociala Lb. rom Mat Fiz Rel Bio     Eng Lb. rom Ed. fiz Et Des Geo     Fra Mat Lb. rom Bio Muz       Fiz TIC Mat Ist Fra    
VII A   Lb. rom Lat Geo Mat Bio Educatie sociala Opt   Mat Lb. rom Fiz Chi Eng Et     Lb. rom Rel Mat Fra Ist Ed. fiz     Chi Muz Fiz Des Bio TIC     Lb. rom Mat Fra Ed. fiz Eng Dir  
VIII A   Mat Lb. rom Ed. fiz Bio Eng Geo     Lb. rom Mat Chi Ist Et Rel     Lb. rom Mat Lat Ed. fiz Fiz Fra     Lb. rom Opt Mat Fiz Chi Muz     Fra Ist Eng Geo Dir C Civ  
IX A   Geo Ist Lb. rom Rel Logică Ed. fiz Ed. fiz   Chi Mat Ist Bio TIC TIC     DSP mec DSP mec Fra Lb. rom Eng DSP mec     Mat Mat DSP mec Chi DSP mec Bio   Dir DSP mec DSP mec DSP mec Fiz Geo DSP mec  
X A   Pract. mec Pract. mec Pract. mec Pract. mec Pract. mec Pract. mec     Pract. mec Pract. mec Pract. mec Pract. mec Pract. mec Pract. mec DSP mec   Psihologie Lb. rom DSP mec Lb. rom DSP mec Rel     DSP mec DSP mec Chi Mat Fra Ed. fiz Ed. fiz Dir DSP mec DSP mec Fiz DSP mec DSP mec Eng  
XI A   DSP mec DSP mec DSP mec Lb. rom Fiz Eng     Mat Eng Lb. rom Fiz Ed. ant Ed. fiz Ed. fiz   Pract. mec Pract. mec Pract. mec Pract. mec Pract. mec Pract. mec Fra   Pract. mec Pract. mec Pract. mec Pract. mec Pract. mec Pract. mec   Dir DSP mec DSP mec DSP mec DSP mec DSP mec DSP mec  
DSP tex DSP tex DSP tex Pract. tex Pract. tex Pract. tex Pract. tex Pract. tex Pract. tex Pract. tex Pract. tex Pract. tex Pract. tex Pract. tex Pract. tex DSP tex DSP tex DSP tex Pract. tex Pract. tex Pract. tex