Liceul Tehnologic NR.1 SurducLICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SURDUC

Loc. SURDUC nr. 180, jud. SĂLAJ

tel/fax: 0260-634808

e-mail:grupscolarsurduc@yahoo.com

www.licsurduc.ro

Nr……….din……………..

PROCEDURA DE SELECŢIE A ELEVILOR

PARTICIPANŢI LA PROIECTUL ERASMUS +,,NOI OFERIM CA REZULTATE, COMPETENŢA!”, Nr. 2017-1-RO01-KA102-036610

 

CONSORŢIUL VET +:

LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 SURDUC, LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 NUŞFALĂU ŞI LICEUL TEHNOLGIC “GHEORGHE POP DE BĂSEŞTI” CEHU SILVANIEI

 

 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SURDUC

Aprobat în C.A. în data:

 

Consemnat în procesul verbal C.A

 

 

APROBAT

 

PROF. GIONEA REVNIC ADRIAN - director

 

 

VERIFICAT

PROF. GIONEA REVNIC ADRIAN – manager de proiect

 

ELABORAT

 

MADA MARIA – responsabil cu formarea profesională,

RUS MĂDĂLINA - Responsabil cu pregătirea participanţilor

 

 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SURDUC

PROCEDURA DE SELECŢIE A ELEVILOR

PARTICIPANŢI LA PROIECTUL ERASMUS +

Editia: I

Nr. de exemplare: 4

Revizia: 0

Nr. de exemplare: 0

Pagina: 1 din ....

Data elaborării:

15.09.2017

 

LISTA DE DIFUZARE

Nr.

crt.

Destinatar document

Data difuzării

Semnătura de primire

1.

Liceul Tehnologic Nr.1 Surduc

21.09.2017

 

2.

Liceul Tehnologic Nr.1 Nuşfalău

21.09.2017

 

3

Liceul Tehnologic “Gheorghe Pop de Băseşti” Cehu Silvaniei

21.09.2017

 

 

 1. INFORMAŢII GENERALE

Programul ERASMUS +, finanţat de către Comunitatea Europeană, prin consorţiu VET, compus de Liceul Tehnologic Nr.1 Surduc, în calitate de coordonator al proiectului, Liceul Tehnologic nr.1 Nuşfalău şi Liceul Tehnologic “Gheorghe Pop de Băseşti” Cehu Silvaniei în calitate de beneficiari, oferă elevilor oportunitatea de a urma un stagiu de formare profesională în străinătate, la centru de formare CKP Wroclaw, Polonia şi la centru de formare Porto din Portugalia.

Durata mobilităţii este de 19 zile de formare şi 2 zile de călătorie.

Selectarea elevilor participanţi la Proiectul Erasmus + ,,NOI OFERIM CA REZULTATE, COMPETENŢA!”, Nr. 2017-1-RO01-KA102-036610, se va desfăşura în perioada 02.10. - 25.10.2017.

1.1.       Oferta de mobilităţi pentru anul şcolar 2017-2018

 

Nr.

flux

Clasa

Domeniul/

calificarea

Nr.

parti.

Şcoala de trimitere

Durata

Organizaţia

gazda

Modulul

Data mobilităţii

I

a X-a

Mecanică/

Mecanic auto

14 + 2 însoţitori

Liceul Teh. Nr.1 Surduc

Liceul Teh. Nr.1 Nuşfalău

19 zile + 2 zile de călătorie

CKP Wroclaw, Polonia

CDL-

Mecanisme, întreținere şi asamblare

 

09.04-29.04.2018

II

a X-a

Industrie textilă/ confecţioner produse textile şi tricoter confecţioner

21 + 2 însoţitori

Liceul Teh. Nr.1 Surduc

Liceul Tehn. Nr.1 Nuşfalău

Liceul Tehn. „Ghe. Pop de Băseşti” Cehu Silvaniei

19 zile + 2 zile de călătorie

Porto,

Portugalia

CDL –

Executarea produselor simple din domeniul textile -pielarie

20.01-16.02.2018

 

 

 1. IMPLICAŢI ÎN SELECŢIE

 

Elevii din cele trei şcoli şi echipa de selecţie.

Grupul ţintă avut în vedere sunt elevii claselor a X-a, profil “MECANIC AUTO” “CONFECŢIONER PRODUSE TEXTILE” şi “TRICOTER CONFECŢIONER”, domeniile: “MECANICĂ” ŞI “INDUSTRIE TEXTILĂ”. Participanţii la proiect vor fi stabiliţi în urma unui proces de selecţie reglementat de prezenta procedură.

Selecţia va fi realizata de către membrii echipei de selecţie pe baza criteriilor de selecţie prevăzute în cadrul prezentei metodologii. Echipa de selecţie va fi numită la propunerea responsabilului de proiect prin decizie a directorului unităţii de învăţământ cu evitarea conflictului de interese. În acest scop membrii echipei de selecţie vor semna declaraţii olografe. Din echipa de selecţie vor face parte responsabilul de proiect, un profesor de specialitate şi un profesor de limba engleză sau cel cu pregătirea participanţilor.

 

2.2 CONDIŢII DE ELIGIBILITATE

 

Orice elev din cele trei licee tehnologice care doresc să participe la un stagiu de formare profesională în UE în cadrul programului ERASMUS + trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

·         Să fie compatibil cu opţiunile de mobilitate solicitate (înmatriculat în ciclul/pe nivelul de studii cerut);

·         Să nu beneficieze de finanţare prin alte proiecte pentru stagiul de practică;

·         Să poată demonstra aptitudini şi abilităţi specifice, în concordanţă cu activitatea ce urmează a se desfăşura în organizaţia de primire parteneră UE;

·         Să promoveze un test de cunoştinţe lingvistice, un test de specialitate şi un interviu motivaţional;

·         Să-şi întocmească un dosar de candidatură complet şi corect întocmit;

·         Să respecte termenul de înscriere şi depunere a dosarelor la secretariatul şcolii de trimitere. Criteriul se va nota cu ADMIS/RESPINS.

2.3. METODOLOGIA DE SELECŢIE

 

Informarea participanţilor cu privire la calendarul şi metodologia concretă de selecţie în cadrul proiectului ,,NOI OFERIM CA REZULTATE, COMPETENŢA!”, Nr. 2017-1-RO01-KA102-036610 va fi realizată prin intermediul următoarelor mijloace de comunicare:

·         Anunţ la avizierul şcolii;

·         Anunţ în sălile de clasă ale elevilor din grupul ţintă;

·         Informaţii publicate pe pagina web a şcolilor implicate.

Selectarea elevilor participanţi se va realiza în urma parcurgerii a două etape succesive (detaliate mai jos), urmând ca la finalul acestora, participanţii selectaţi să fie anunţaţi prin afişarea la avizierul şcolii a rezultatelor procesului de selecţie.

Etapa1: Completarea de către elevii din grupul ţintă a unui dosar de candidatură care se va înregistra le secretariatul unităţii de trimitere şi va fi evaluat de către membrii echipei de selecţie.

Dosarul de înscriere va conţine:

·      Cerere de înscriere (Anexa 1);

·         Curiculum Vitae în format Europass https://europass.cedefop.europa.eu/editors/ro/cv/compose (editor on-line de CV);

·         Paşaport lingvistic Europass: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/lp/compose (editor on-line de PL);

·         copia după CI;

·         scrisoare de intenţie(Anexa 2);

·         Adeverinţă de la secretariatul unităţii şcolare unde este înmatriculat elevul, prin care să adeste poziţia de elev înmatriculat la domeniul de califi, anul de studiu, MEDIA GENERALĂ şi MEDIA LA PURTARE din anul şcolar încheiat;

·         Acort părinţi în cazul în care elevul va fi selectat (Anexa 3);

·         recomandare din partea profesorului diriginte (Anexa 4) ;

·         recomandare din partea psihologului şcolar (din care să rezulte că nu are devieri comportamentale).

TERMENUL LIMITĂ PENTRU ACEASTĂ ETAPĂ ESTE 11.10.2017.

După expirarea perioadei de depunere a dosarelor comisia de selecţie va face o analiză a acestora. Participanţii ale căror dosare nu vor fi complete se descalifică, şi nu pot participa în a doua etapă de selecţie.

Etapa 2: Concurs constând în trei probe: două probe scrise şi o probă practică. Probele scrise constau într-un test de specialitate (Organe de maşini şi lăcătuşărie generală cls a IX-a pentru mecanici auto şi Materii prime şi materiale pentru industrie textilă) şi un test de limba engleză(vocabular). Proba practică constă într-un interviu motivaţional. Ponderea acestor probe în nota finala este: de două ori testul de specialitate, de două ori testul la limba engleză, o dată interviu motivaţional. Fiecare probă de concurs se notează cu note de la 1 la 10.

Rezultatul final se calculează ca medie aritmetică ponderată pe baza ponderilor de mai sus, conform formulei:

Mfinală=(2 x media la proba de specialitate + 2 x media la proba lingvistică + nota la interviu)/5

Subiectele la probele scrise şi ghidul de interviu aplicate vor fi comune în toate organizaţiile de trimitere.

Lista cu rezultatele finale ale evaluării conform punctajului obţinut se face publică prin postare la avizierul şcolii.

SELECŢIA CANDIDAŢILOR SE VA FACE ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A PUNCTAJULUI OBŢINUT. LA FIECARE ŞCOALĂ LA CALIFICĂRILE MENŢIONATE MAI SUS SE VOR SELECTA 7 ELEVI PE CELE 7 LOCURI ŞI CÂTE UN ELEV DE REZERVĂ DIN FIECARE ŞCOALĂ.

Nr.

crt.

Şcoala de trimitere

Calificarea

Nr .elevi

1.

Liceul Tehnologic Nr.1 Surduc

Mecanic auto

7 admişi +1 elev rezervă;

Confecţioner produse textile

7 admişi +1 elev rezervă

2.

Liceul Tehnologic Nr.1 Nuşfalău

Mecanic auto

7 admişi +1 elev rezervă;

Confecţioner produse textile

7 admişi +1 elev rezervă

3

Liceul Tehnologic “Gheorghe Pop de Băseşti” Cehu Silvaniei

Tricoter confecţioner

7 admişi +1 elev rezervă

2.4. MENŢIUNI SUPLIMENTARE

 • Înscrierea elevilor este voluntară;
 • Documentele pentru dosar se vor realiza într-un singur exemplar şi se vor aşeza conform ordini menţionate la etapa 1 de selecţie, într-un dosar cu şină FĂRĂ FOLII;
 • Selecţia elevilor se realizează în condiţiile respectării egalităţii de şanse (etnie, sex, religie, dizabilităţi, categorie socială şi orice alt criteriu);
 • Se vor selecta din fiecare şcoală câte un elev de rezervă pe fiecare calificare;
 • Ierarhizarea elevilor se realizează în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute şi calculate conform relaţiei de la etapa 2 de selecţie (Mfinal).
 • Prin consultarea cu echipa de management a proiectului, elevii de rezervă pot fi incluşi în grupul ţintă.
 1. CALENDARUL DE SELECŢIE

Pentru atingerea obiectivelor propuse în acest proiect se va respecta graficul conform tabelului de mai jos.

Data

Activitatea

Observaţii

21.09.2017

Activitatea ofertei de mobilităţi Erasmus+ 2017-2018

Avizierul unităţilor şcolare;

Site-ul organizaţiei de trimitere.

22.09.2017-27.09.2018

Sesiune de informare mobilităţi Erasmus+ 2017-2018

Întâlnirea elevilor cu responsabilul de proiect local, conform orarului afişat pe site-ul şcolii şi la avizierul Erasmus+ 2017-2018 din cadrul fiecărei unităţi şcolare membre ale consorţiului

28 Septembrie 2017

Afişarea anunţului de selecţie

Responsabil de proiect la nivel local

2.09.-11.10.2017

Depunerea dosarelor la secretariatul unităţilor şcolare membre ale consorţiului

Dosarele se depun la secretariatul unităţii şcolare/organizaţie de trimitere, zilnic între orele 12.00-14.00, şi se vor înregistra cu număr de înregistrare.

17.10.2017-19.10.2017

Selecţia grupului ţintă şi a rezervelor

Probe de concurs;

Corectare

Calcularea mediei de selecţie, ierarhizarea elevilor;

Întocmirea PV rezultate + Lista participanţi şi rezerve

20. 10. 2017

Afişarea rezultatelor până la ora 12.00

Depunerea contestaţiilor până la ora 14.00

Mijloacele de informare sunt:

-          Avizierul proiectului;

-          Pagina web a proiectului;

-          Pagina wewb a organizaţiei de trimitere a participanţilor.

21.10. 2017

Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor până la 12.00

Afişarea listei se face sub semnătura membrilor comisiei la avizierul şcolilor şi pe site-ul şcolilor.

23.10-25.10.2017

Preluarea proceselor verbale şi a documentelor de selecţie

Participantul selectat confirmă participarea prin semnătură.

PV al selecţiei împreună cu baza de date a grupului ţintă selectat se transmite către echipa de gestionare a proiectului, în format scris şi în format electronic.

 1. MONITORIZAREA PROCESULUI DE SELECŢIE

Este realizată de către responsabilul de proiect, prof. GIONEA REVNIC Adrian.

 1. SELECŢIA PROFESORILOR ÎNSOŢITORI

Profesorii însoţitori vor fi numiţi de director prin decizie internă şi va avea avizul Consiliului de administraţie.

Formulare tip şi informaţii referitoare la proiect se găsesc la următorii:

Ø  prof. GIONEA REVNIC Adrian şi prof. dr. ing. MADA Maria - Liceul Tehnologic Nr.1 Surduc;

Ø  prof. ing. NAGY Csaba - Liceul Tehnologic Nr.1 Nuşfalău;

Ø  prof. NĂPRĂDEAN Horaţiu Traian - Liceul Tehnologic „Gheorghe Pop de Băseşti” Cehu Silvaniei.

         6.      Dispoziţii finale

În termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea evaluării, echipa de selecţie va întocmi un Raport privind selecţia participanţilor la cursurile de formare şi un biblioraft cu dovezile selecţiei.

Raportul trebuie să cuprindă:

·         Data şi locul sesiunilor de evaluare;

·         Componenţa comisiei;

·         Lista cu rezultatele finale ale evaluării.

Biblioraftul cu dovezile selecţiei va cuprinde:

·      decizia de numire a echipei de selecţie şi copie a anunţului privind selecţia;

·      raportul echipei de selecţie;

·      subiectele şi baremele, ghidul de interviu şi lucrările elevilor;

·      contestaţiile elevilor;

·      listele parţiale şi finale cu rezultatele selecţiei.

Dosarele de participare la selecţie, însoţite de toate documentele de evaluare elaborate de comisia de selecţie semnate de toţi membrii, raportul comisiei însoţit de listele finale fac parte din documentaţia proiectului şi vor fi gestionate conform deciziei echipei de management de proiect şi arhivate conform prevederilor legale pe o perioadă de cinci ani de la finalizarea proiectului.

Analiza şi revizuirea procedurii se face după caz.


Director şi responsabil proiect,

Prof. GIONEA REVNIC Adrian
   Întocmit,
Prof.dr. ing. MADA Maria
Prof. dr. RUS Mădălina


ContactLiceul Surduc

Va place acest site ?

  Da:
 Nu:


Top